Warunki uczestnictwa w Wydarzeniach Kulturalnych związane z przeciwdziałaniem COVID-19

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH W TEATRZE SABAT MAŁGORZATY POTOCKIEJ W WARSZAWIE

związane z przeciwdziałaniem COVID-19

 

 

REGULAMIN

 

§ 1

1)Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie (zwany dalej „Teatrem”).

2)Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

3)Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

 

§ 2

1)Bilety na spektakle prezentowane przez Teatr w miesiącu czerwcu i miesiącu lipcu zaleca się zakupić drogą elektroniczną.

2)Kasa Teatru pozostaje zamknięte do 15 czerwca 2020 roku.

 

§ 3

1)Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych Personelu Teatru.

2)Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie,która nie przestrzega Regulaminu, jego zasad i wytycznych, a w takim przypadku opłata za Bilet nie podlega zwrotowi.

3)Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

4)Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

5)Personel Teatru udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu stosowny formularz,którego wypełnienie jest obligatoryjne i służy jedynie uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.

6)W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w formularzu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym.

7)Formularz będzie przechowywany przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia.

8)Uczestnik Wydarzenia u którego Personel Teatru zauważy niepojące objawy związane zSARS-CoV-2 zostanie skierowany do obsługi medycznej Teatru.

9)Teatr może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do Teatru.

10)Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu,a w takim przypadku opłata za Bilet nie podlega zwrotowi.

 

§ 4

1)Na terenie Teatru należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek nie dotyczy osób przebywających na widowni podczas spektaklu.

2)Teatr umożliwi zakup maseczek ochronnych na terenie obiektu.

3)Na terenie Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Personelu Teatru oraz zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m.

4)Przy wejściu do Teatru obowiązywać będzie dezynfekcja dłoni.

5)Usługi gastronomiczne będą świadczone wyłącznie poprzez serwis kelnerski – zamawianie bezpośrednio przy barze jest zabronione.

 

§ 5

1)Procedura wpuszczania uczestników Wydarzenia na teren Teatru rozpocznie się 1,5 godziny przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.

2)Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a opłata za Bilet nie podlega zwrotowi. 3)Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.

4)Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.

5)Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.

 

§ 6

1)Uczestnikom wydarzenia zaleca się przybycie do Teatru odpowiednio wcześnie, tak aby można było sprawnie zastosować wszystkie procedury wynikające z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących organizacji imprez kulturalnych w okresie pandemii.

2)Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

3)Regulamin obowiązuje od 10 czerwca 2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.