Regulamin

Informacje wstępne

 1. Operatorem Sklepu Internetowego teatr-sabat.pl jest Rewia&Show Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie, Ul. Foksal 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000732321 (zwana dalej: „Teatr Sabat”).
 2. Sklep Internetowy służy do sprzedaży biletów na spektakle wystawiane w Teatrze Sabat oraz działa pod adresem: http://www.teatr-sabat.pl/, przy czym Teatr Sabat jest uprawniony do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwana dalej Klientem. Uprawnienia określone w niniejszym regulaminie, takie jak prawo bezwarunkowego odstąpienia od umowy przysługują wyłącznie Klientom będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Definicje:
  • Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Realizacja zamówienia – termin, w którym Teatr Sabat dostarczy Klientowi na adres poczty elektronicznej zakupione bilety
  • Bilet/Bilety– bilet lub bilety wstępu uprawniający do obejrzenia wybranego spektaklu w Teatrze Sabat oraz opcjonalnie konsumpcję kolacji podanej w formie bufetu lub serwowanej do stolika
  • Opcje dodatkowe – usługi oznaczone na stronie Sklepu jako „WYBIERZ DODATKI”, dające możliwość opłacenia z góry zamówienia, przekazywanego dalej do realizacji przez restaurację Teatru Sabat

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu.
 2. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  • Procesor: 1 GHz
  • RAM: 1 GB pamięci RAM
  • Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
  • Sterowanie: klawiatura, mysz
  • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 3. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient, składając zamówienie, składa wiążącą ofertę umowy z Teatr Sabat, którą Teatr Sabat niezwłocznie przyjmie do realizacji.
 6. Nie ma możliwości wyboru i zakupu Opcji Dodatkowych bez zakupienia przez Klienta Biletu lub Biletów.
 7. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta, systemowej informacji w formie e-mail, o przyjęciu zamówienia. Wysłany e-mail zawiera bilet/bilety na wybrany spektakl wraz z ewentualnymi opcjami dodatkowymi. Teatr Sabat ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 8. Treści opublikowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Tym samym złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę, natomiast przyjęcie zamówienia przez Teatr Sabat stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Teatr Sabat, Teatr Sabat może odstąpić od umowy sprzedaży.
 10. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  • wskazania rodzaju i ilości zamawianych biletów oraz ewentualnych opcji dodatkowych.
  • podania danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu e-mail,
  • wybrania sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym,
 11. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu  lub je anulować do 14 dni po zakupie ale nie później niż 24 godziny przed datą rozpoczęcia spektaklu, na który zakupił bilety. Wszelkie zmiany możliwe są przez kontakt z działem rezerwacji drogą e-mail lub telefonicznie.
 12. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
 13. Teatr Sabat zastrzega sobie możliwość zmiany sektora widowni, na który klient zakupił bilet.
 14. Teatr Sabat uprawniony jest do zablokowania możliwości kolejnych zakupień biletów przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania możliwości zakupu przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony poprzez adres poczty elektronicznej, który został podany w Sklepie Internetowym Teatr Sabat.

 

Ceny i rachunki

 1. Ceny za bilety oraz bilety z kolacją podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki – 8%.
 2. Ceny za opcje dodatkowe podane w Sklepie Internetowym podawane są złotych polskich i zawierają podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki – 23%. Opcje dodatkowe są przekazywane do realizacji przez restaurację Teatru Sabat, której koncesjonowanym właścicielem jest Potocka Entertainment sp. z o.o., ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa, NIP 525-21-94-644.
 3. Ceny podane przy produkcie są cenami końcowymi, po jakich Klient może dokonać zamówienia zakupu biletów lub usług dodatkowych w Teatrze Sabat.
 4. Ceny podane przy biletach lub opcjach dodatkowych uwzględniają koszty obsługi Klienta przez pracowników restauracji Teatru Sabat.
 5. Teatr Sabat zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.
 6. Teatr Sabat zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów i/lub opcji dodatkowych możliwych do zamówienia poprzez Sklep Internetowy, wycofania oferowanych usług oraz dodawania nowych.
 7. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez Teatr Sabat lub właściciela restauracji teatru Sabat – paragon fiskalny lub faktura VAT.
 8. Aby otrzymać fakturę VAT, Klient powinien poinformować o tym obsługę Sklepu Internetowego Teatr Sabat wyrażając opcję chęci otrzymania faktury poprzez kontakt z działem rezerwacji telefoniczny lub mailowy.

 

Płatności

 1. Sklep Internetowy Teatr Sabat pozwala wybrać Klientowi jedną z poniższych form płatności za zamówiony towar:

Płatności internetowe obsługiwane przez firmę Tpay

 1. Dopuszczalne są także inne formy płatności, po ich uprzednim uzgodnieniu.

 

Doręczenie biletu

 1. Zamówienie złożone przez Sklep Internetowy Teatr Sabat dostarczane są w formie pliku .pdf na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Klient zobowiązany jest do pokazania obsłudze Teatru Sabat biletu w formie wydrukowanej lub okazać go na ekranie telefonu w dniu spektaklu.
 3. Odpowiedzialność za zakupiony i wydrukowany bilet przechodzi na Klienta z chwilą wysłania go Klientowi.

 

Reklamacje i zwroty zakupionych biletów lub usług

 1. Reklamacje dotyczące biletów lub usług sprzedanych Klientowi przez Teatr Sabat rozpatrywane są przez Teatr Sabat w terminie 30 dni.
 2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej. Prawo odstąpienia przysługuje Klientowi najpóźniej w przeddzień wystawienia spektaklu, na który Klient zakupił bilety. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykorzystania zakupionych biletów.
 3. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu wysłania biletów na adres poczty elektronicznej Klienta. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej.
 4. Teatr Sabat, w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Teatr Sabat dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem chyba, że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.

Odwołania spektakli z przyczyn niezależnych od teatru.

W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od teatru, Klientowi przysługuje wymiana biletu na dowolnie wybrany spektakl w dowolnie wybranym i dostępnym terminie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest Rewia&Show sp. z o.o.
 2. W celu prawidłowej realizacji zamówienia przez sklep Teatr Sabat Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Dane osobowe w zakresie objętym formularzem zamówienia są przetwarzane przez Teatr Sabat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie umowy sprzedaży biletów czy usług oferowanych poprzez Sklep Internetowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub ich usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

 1. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między Klientem a Rewia&Show Sp. z o.o.
 2. Teatr Sabat nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Teatr Sabat nie ponosi wobec Klienta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych okoliczności.
 4. Kontakt z Teatr Sabat w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i jego ofertą, jest możliwy pod adresem e-mail: teatr|teatr-sabat.pl| |teatr|teatr-sabat.pl lub pod numerami telefonu: 22 826 23 55, 606 127 372.
 5. Teatr Sabat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Teatr Sabat, nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: http://www.teatr-sabat.pl .Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.